så här hanterar digitala byrån personuppgifter

Våra användares personliga integritet är viktig för oss och vi vidtar lämpliga åtgärder för att respektera och skydda den. Vi använder bara personuppgifter i den utsträckning som behövs för att kunna uppfylla vårt åtagande gentemot våra kunder och användare.
På denna sida berättar vi vilka uppgifter vi samlar in och varför.

Regler runt personuppgifter och GDPR
Med "personuppgifter" avser vi uppgifter som samlas in om befintliga eller potentiella kunder, prenumeranter på nyhetsbrev eller besökare på vår hemsida.
Personuppgifter är data som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera en levande fysisk person.
För att kunna samla in, lagra och behandla personuppgifter, måste det finnas rättslig grund i dataskyddslagstiftningen (GDPR). Grunden för vår personuppgiftsbehandling är antingen "Samtycke" eller "Fullgörande av avtal. Detta innebär att vi, för att kunna behandla personuppgifter måste ha samtycke eller att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal.

Säkerhet och skyddande av data
Vi skyddar personuppgifter med hjälp av tekniska och organisatoriska lösningar och rutiner. Behörighet krävs för åtkomst till samtliga system som hanterar personuppgifter. Alla våra anställda, underbiträden och personuppgiftsbiträden följer vår IT-säkerhetspolicy.
Personuppgifter om våra kunder, leverantörer och anställda sparar vi så länge relationen finns kvar och därefter så länge som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.
Personuppgifter om prenumeranter på nyhetsbrev eller övriga som visat intresse för oss och våra tjänster hanteras tills dess vi får en begäran om att uppgifterna ska raderas.

Personuppgiftsbiträde
Digitala byrån agerar som personuppgiftsbiträde för våra kunder och för detta ändamål tecknar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med alla våra kunder.

Överföring av information
Digitala byrån och våra underbiträden sparar informationen inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

Ändring av denna personuppgiftspolicy
Vi kan komma att göra uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på denna sida. 
 

Senast uppdaterad 2018-05-25.

dina rättigheter

Som registrerad hos Digitala Byrån AB har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. 
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:
 1. Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
 2. Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 3. Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 4. Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 5. Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

 • Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling ochvi kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 0454-188 00 eller via e-post hej@digitalabyran.se.